โบส์ถหลังใหม่

โบส์ถหลังใหม่ซึ่งขณะนี้ใช้ทำสังฆกรรมแทนหลังเก่าซึ่งกำลังอนุรักษ์เพื่อสืบทอดศิลปและวัฒนธรรมของไทยต่อไป

คุณอยู่ที่: Home โบส์ถหลังใหม่